Algemene Leveringsvoorwaarden Schuldbemiddeling

Eye for budget VOF, KVK 82257868 gevestigd te Campanulastraat 15, 3202BD Spijkenisse (hierna: Eye for budget) spant zich als onafhankelijke instantie in om een minnelijke schuldregeling tussen de schuldenaar en zijn/haar gezamenlijke schuldeisers tot stand te brengen. Daarbij houdt Eye for budget rekening met een na het akkoord te verwachten aanslag op basis van artikel 29 lid 2 Wet Omzetbelasting. Wanneer een minnelijke schuldregeling niet kan worden gerealiseerd, kan met hulp van Eye for budget, op verzoek van de schuldenaar, een verzoekschrift Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (art. 284 Fw.) worden ingediend bij de rechtbank.

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod en iedere overeenkomst tussen schuldenaar en Eye for budget, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Eye for budget, voor de uitvoering waarbij derden worden ingeschakeld.

De hierboven omschreven dienstverlening van Eye for budget vindt plaats op de volgende voorwaarden:

(A) Algemeen

 1. Onder schuldenaar wordt verstaan: de natuurlijke persoon, dan wel de rechtspersoon, die (overeenkomstig artikel 9 van de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) in een schuldsituatie verkeert waarvoor de hulp van Eye for budget wordt ingeroepen.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de wederpartij van Eye for budget die de dienstverlening ten behoeve van de schuldenaar uitvoert dan wel zichzelf inkoopt bij Eye for budget.
 3. De schuldenaar betaalt zonder toestemming van Eye for budget geen schulden geheel of gedeeltelijk af. Dit omdat de crediteuren gelijk behandeld dienen te worden.
 4. De schuldenaar spant zich in zijn/haar schulden zoveel als mogelijk te voldoen.
 5. De schuldenaar blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar financiële situatie en bedrijfsvoering.
 6. De schuldenaar komt alle afspraken na die hij/zij met de behandelend adviseur van Eye for budget heeft gemaakt.

(B) Informatie

 1. De schuldenaar verstrekt aan Eye for budget alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van haar werkzaamheden. De schuldenaar levert alle onderliggende stukken geordend in kopie aan, tenzij door Eye for budget uitdrukkelijk om originele stukken wordt verzocht.
 2. Indien de schuldenaar ooit onder behandeling is geweest voor een verslaving of op dit moment een actieve verslaving heeft, meldt hij/zij dit onverwijld aan Eye for budget.
 3. De schuldenaar en Eye for budget stellen elkaar direct op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.
 4. Eye for budget gebruikt de door de schuldenaar verstrekte informatie uitsluitend ten behoeve van een tot stand te brengen minnelijk akkoord tussen de schuldenaar en zijn gezamenlijke schuldeisers, daarbij inbegrepen een verzoek tot oplegging van een dwangakkoord op basis van artikel 287a Faillissementswet (Fw) dan wel ten behoeve van een verzoek tot toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling op basis van artikel 284 (Fw).

(C) Intellectueel eigendom

 1. Eye for budget behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Eye for budget verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt binnen de voor de schuldhulpverlening benodigde doeleinden, door de opdrachtgever c.q. de schuldenaar en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 3. Eye for budget behoudt tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

(D) Bureau Krediet Registratie Tiel

 1. Eye for budget sluit bij opdracht tot afhandeling van de (schuldregeling)-overeenkomst, na toegangsverlening door de gemeente waar de schuldenaar is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), zich aan bij de Stichting Bureau, Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Eye for budget heeft daarbij de verplichting op zich genomen de (schuldregeling)overeenkomst bij het aangaan te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
 2. BKR verwerkt de gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van betrokken (kredietnemers), alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van de genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm.

(E) Financiële verplichtigen

 1. De schuldenaar gaat zonder uitdrukkelijke toestemming van Eye for budget geen nieuwe schulden of langlopende contracten aan.
 2. De schuldenaar betaalt alle lopende verplichtingen, zowel zakelijk als privé tijdig en volledig. Tevens reserveert de schuldenaar gelden ten behoeve van lopende belastingverplichtingen.
 3. Indien de schuldenaar aan ziet komen dat hij/zij zijn/haar lopende verplichtingen niet geheel kan betalen, meldt hij/zij dit direct aan Eye for budget.
 4. De schuldenaar reserveert maandelijks zijn/haar afloscapaciteit op een door Eye for budget te openen beheerrekening ten behoeve van de schuldenaars gezamenlijke schuldeisers.
 5. De schuldenaar reserveert de opbrengst van al zijn/haar waardevolle eigendommen op een door Eye for budget te openen beheerrekening ten behoeve van de schuldenaars gezamenlijke schuldeisers. Waardevolle eigendommen van de schuldenaar moeten te gelde worden gemaakt, tenzij Eye for budget uitdrukkelijk een of meer uitzonderingen toestaat.

(F) Bij Eye for budget gereserveerde gelden

 1. De schuldenaar doet afstand van alle gelden die door hem/haar op de beheerrekening worden gereserveerd. Dit is slechts anders wanneer vooraf schriftelijk door de schuldenaar en Eye for budget een uitzondering wordt overeengekomen. De gelden worden bij Eye for budget gereserveerd ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers van de schuldenaar in het kader van een te treffen akkoord met die schuldeisers.
 2. De kosten van de beheerrekening, € 6,00 per maand met een maximale termijn van 36 maanden, komen ten laste van de daarop gereserveerde gelden.
 3. Indien er geen akkoord met de gezamenlijke schuldeisers wordt bereikt, verdeelt Eye for budget, met inachtneming van een redelijke termijn, de gereserveerde gelden onder de gezamenlijke schuldeisers behalve in geval van faillissement of surseance van betaling van, of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op de schuldenaar.
 4. In het geval dat de schuldenaar failliet wordt verklaard, in surseance van betaling komt te verkeren of toegelaten wordt tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen draagt Eye for budget de gereserveerde gelden over aan een door de rechter aangewezen curator respectievelijk bewindvoerder.

(G) Boekhouding

 1. De schuldenaar houdt zijn/haar boekhouding nauwkeurig bij en dient tijdig alle aangiften in bij de belastingdienst en bij andere organen waarbij een aangifteplicht bestaat.
 2. De schuldenaar maakt bezwaar tegen aanslagen die ambtshalve, dan wel naar inzicht van de schuldenaar, onjuist zijn opgelegd.
 3. De schuldenaar spant zich in om een bestaande achterstand in zijn/haar boekhouding zo spoedig mogelijk in te lopen.

(H) Aansprakelijkheden

 1. Voor alle directe schade van de schuldenaar en/of de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van Eye for budget beperkt tot het bedrag waarvoor gebruiker zich met betrekking tot de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming daarvan heeft verzekerd.
 2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van schuldenaar of opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Eye for budget, is Eye for budget nimmer aansprakelijk.
 3. Eye for budget heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever en/of schuldenaar ongedaan te maken.
 4. Eye for budget is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden en informatie tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens schuldenaar, opdrachtgever, Eye for budget of derden.
 5. Opdrachtgever en/of schuldenaar vrijwaren Eye for budget tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk, met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

(I) Einde bemiddeling

 1. De bemiddeling van de organisatie en onderhavige overeenkomst eindigen van rechtswege:
  1. In geval van overlijden van de schuldenaren;
  2. Indien de schuldenaren in staat van faillissement zijn komen te verkeren;
  3. Indien de schuldenaren zijn toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen (Wsnp);
  4. Indien de schuldenaren in staat van surseance zijn komen te verkeren;
  5. Indien de schuldenaren geen vaste woon- of verblijfplaats (meer) hebben en/of niet meer ingeschreven is in de Basisregistratie Personen (BRP).
 2. De bemiddeling van Eye for budget eindigt op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de schuldenaren.
 3. In het geval dat een akkoord tot stand is gekomen op basis van een vorm van (micro)financiering of saneringskrediet eindigt de bemiddeling van de Eye for budget nadat de akkoordgelden aan de gezamenlijke schuldeisers zijn uitbetaald. Onderhavige overeenkomst komt dan te vervallen.
 4. In het geval dat een akkoord tot stand is gekomen zonder voorfinanciering van de akkoordgelden eindigt de bemiddeling van Eye for budget nadat het laatste termijnbedrag aan de gezamenlijke schuldeisers is uitbetaald en de eindcontrole door Eye for budget is uitgevoerd. Onderhavige overeenkomst komt dan te vervallen.
 5. Eye for budget mag de bemiddeling eenzijdig beëindigen indien schuldenaren een of meer van de in deze overeenkomst vastgelegde verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, of wanneer de schuldenaren door hun doen of nalaten de uitvoering van de bemiddeling belemmert dan wel frustreert, of wanneer schuldenaren schuldeisers tracht te benadelen.
 6. Indien schuldenaren aantoonbaar nalatig zijn in het nakomen van de afspraken betreffende het schuldregelingstraject behoudt Eye for budget zich het recht voor schuldenaren drie jaren uit te sluiten betreffende het door schuldenaren in te dienen verzoek tot bemiddeling bij hun schulden. Deze termijn gaat lopen op het moment van het definitief worden van de beëindiging van het schuldregelingstraject.
 7. Eye for budget is gerechtigd onderhavige overeenkomst te beëindigen indien alsnog blijkt dat er geen sprake is van een problematische schuldsituatie als bedoeld in de gedragscode van de NVVK.
 8. Eye for budget is gerechtigd onderhavige overeenkomst te beëindigen indien alle schulden geheel zijn voldaan.

(J) Toepasselijk recht

 1. Klachten kunnen ingebracht worden bij Eye for budget en vervolgens bij de (Nationale) Ombudsman.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van schuldenaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft schuldenaar het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Op elke overeenkomst tussen schuldenaar en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd op 05-02-2022