Algemene Leveringsvoorwaarden Budgetcoaching

Algemene voorwaarden behorende bij Persoonlijke budgetcoaching als ook voor Budgetcoaching voor werknemers.

Persoonlijke budgetcoching

Eye for budget VOF (hierna te noemen “opdrachtnemer”), KVK nummer 82257868, gevestigd te Campanulastraat 15, 3202BD Spijkenisse spant zich als onafhankelijke instantie in om (a) de thuisadministratie van cliënt (hierna te noemen “opdrachtgever”) te ordenen, als ook om samen met opdrachtgever overzicht te creëren in de inkomsten en uitgaven in de vorm van een Persoonlijk budgetplan èn het ontwikkelen van een daarmee samenhangende discipline om dagelijkse uitgaven binnen een eenmaal vastgesteld budget te realiseren. Belangrijk doel daarbij is de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, zodat opdrachtgever blijvend een gezonde balans ontstaat tussen inkomsten en uitgaven kan realiseren. (Hierna in samenhang te noemen “budgetcoaching”).

Budgetcoaching voor werknemers

Eye for budget VOF (hierna te noemen “opdrachtnemer”), KVK nummer 82257868, gevestigd te Campanulastraat 15, 3202BD Spijkenisse spant zich als onafhankelijke instantie in om (a) de thuisadministratie van werknemer(s) van opdrachtgever te ordenen, als ook om samen met werknemer(s) van opdrachtgever overzicht te creëren in de inkomsten en uitgaven in de vorm van een Persoonlijk budgetplan èn het ontwikkelen van een daarmee samenhangende discipline om dagelijkse uitgaven binnen een eenmaal vastgesteld budget te realiseren. Belangrijk doel daarbij is de zelfredzaamheid van de werknemer(s) van opdrachtgever te vergroten, zodat hij/zij blijvend een gezonde balans realise(e)rt(en) tussen inkomsten en uitgaven. (Hierna in samenhang te noemen “budgetcoaching”).

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op budgetcoaching.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uit artikel 1 voortvloeiende werkzaamheden, offertes en opdrachten in de ruimste zin des woords, alsmede op tot stand gekomen overeenkomsten c.q. rechtshandelingen uitgevoerd door opdrachtnemer  ten  behoeve van opdrachtgever.
 3. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn alleen dan rechtsgeldig wanneer zij door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Op alle betrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 5. Opdrachtgevers zijn alle natuurlijke- en rechtspersonen die gebruik maken van de diensten van opdrachtnemer.
 6. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2. Opdrachten

 1. Opdrachtnemer stelt, op basis van gegevens verzameld tijdens gesprekken met opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever, de inhoud van de opdracht op schrift.
 2. Zodra de opdracht, in de vorm van een overeenkomst/opdrachtbevestiging, door beide partijen is ondertekend, start opdrachtnemer de overeengekomen activiteiten.
 3. Tussentijdse wijziging in de inhoud van de opdracht kan door opdrachtnemer worden beschouwd als beëindiging van de bestaande overeenkomst en als verstrekking van een nieuwe opdracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden of bepaalde werkzaamheden, na overleg met de opdrachtgever, te laten verrichten door of in samenwerking met derden. 

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van goed opdrachtnemerschap in acht worden genomen.
 2. De verwerking van de door opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever en derden aangeleverde informatie wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgeveren/of derden aangeleverde informatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de aangeboden informatie.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer, zal die aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt ook een nalaten begrepen. Indien en voor zover er geen dekking en/of uitbetaling is onder de genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, echter met een maximum van € 5.000,-.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Het is mogelijk dat derden die in verband met de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee beperken tot tenminste de voorzieningen die opdrachtnemer voert zoals beschreven in artikel 3.3.

Artikel 4. Ontbinding/beëindiging

 1. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met opdrachtgever schriftelijk met onmiddellijke ingang, dan wel met inachtneming van een door opdrachtnemer te bepalen opzegtermijn, beëindigen:
  1. door overlijden van opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever ;
  2. door een onjuiste dan wel onvolledige opgave door opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever van zijn/haar inkomsten/uitgaven en/of overige financiële situatie;
  3. door het niet of niet behoorlijk nakomen door opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever van een verplichting die voortvloeit dan wel samenhangt met de gesloten overeenkomst;
  4. door een rechterlijke uitspraak tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever ;
  5. door faillissement van de opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever ;
  6. door onder bewindstelling of onder curatelestelling van opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever ;
  7. door verhuizing van opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever buiten het werkgebied van Eye for budget, dan wel doordat de  opdrachtgever Nederland feitelijk heeft verlaten;
  8. indien de financiering van door opdrachtnemer uit te voeren overeengekomen diensten niet langer gewaarborgd is;
  9. indien voortzetting van de dienstverlening niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, waaronder ook wordt verstaan ziekte of een andere oorzaak, waardoor opdrachtnemer niet langer in staat is haar werkzaamheden uit te  voeren.

Opdrachtnemer kan in de situaties genoemd onder lid 1 sub d, e, f, g en i haar werkzaamheden voortzetten, indien de betaling is gegarandeerd. Opdrachtnemer is daartoe niet verplicht. 

Na beëindiging van de overeenkomst behoudt opdrachtnemer het recht om kopieën van documenten onder zich te houden ten behoeve van het dossier. Teneinde de werkzaamheden correct te kunnen afwikkelen, zal de opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever uiterlijk zes weken na beëindiging van de overeenkomst de originele documenten retour ontvangen. Opdrachtnemer heeft eveneens het recht om gelden en/of eigendommen, die zij namens de opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever onder zich houdt, na beëindiging van de overeenkomst voor een periode van zes weken onder zich te houden teneinde de werkzaamheden correct te kunnen afwikkelen.

Ingeval van beëindiging is opdrachtgever verplicht om in ieder geval de tot dan verrichte werkzaamheden, alsmede de gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Eventuele verdere aanspraken van opdrachtnemer worden op basis van de wettelijke regels bepaald.

Artikel 5. Tarieven

 1. Opdrachtnemer hanteert voor haar diensten, inclusief diensten die buiten de reguliere diensten vallen, vaste tarieven dan wel vaste tarieven per tijdseenheid. De tarieven zullen jaarlijks worden verhoogd op basis van de inflatiecijfers zoals gepubliceerd door het Consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.
 2. Door opdrachtnemer vooruitbetaalde kosten aan derden (zoals kosten voor rechtsbijstand, griffierecht) en reiskosten worden apart aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. In beginsel zal elke maand gedeclareerd worden aan opdrachtgever. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
 4. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als enig opeisbare declaratie niet wordt betaald, met uitsluiting  van iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. Op alle door opdrachtnemer uitgebrachte adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten, lesmateriaal en andere documenten berust het auteursrecht en mogelijke andere rechten van intellectuele eigendom bij opdrachtnemer.
 2. Het is de opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever uitdrukkelijk verboden deze adviezen, overeenkomsten, modellen, rapporten, lesmateriaal en andere documenten te gebruiken voor derden om derden daarvan direct of indirect te doen laten profiteren.

Artikel 7. Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever cq werknemer(s) van opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Laatst gewijzigd op 05-02-2022